Мови

Історичні студії суспільного прогесу №1

ТИТУЛ
 

ЗМІСТ

           • Актуальні питання історії України

Бєлашов В. І. Історіографічна спадщина "Глухівського періоду" Історії Гетьманщини (1708 – 1782 рр.). - C. 7-13.
 

Грибенко О. М. Розбудова вітчизняної судової системи доби Української Центральної Ради (червень 1917 – квітень 1918 рр.): історичний аспект. - C. 14-17.
 

Ісса Т. В. Роль приватних дворянських лазаретів в організації медичної допомоги під час Першої світової війни. - C. 18-22.
 

Cидорович О. С. Кооперативні з’їзди у вирішенні проблем розвитку споживчої кооперації Лівобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.. - C. 23-30.

           • Історія науки і техніки: пошуки, дискусії

Білоцерківська А. С. Історія вітчизняної аграрної науки в документах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (1917 – 1990 рр.). - C. 31-37.
 

Вергунов В. А., Глазунов Г. О. Науково-організаційна діяльність О. Корнеєва. - C. 38-43.
 

Курок О. І. Античний світ і обробіток ґрунту. - C. 43-51.

           • Актуальні питання історії Другої світової війни

Маслов А. А. К вопросу потерь советских генералов-украинцев в 1941 – 1945 гг.. - C. 52-58.
 

Цомая Г. Ф. Роль Люфтваффе в создании антисоветских вооруженных формирований. - C. 59-62.

           • Регіоналістика. Краєзнавчі студії

Бакалець О. А. Археологічні пам`ятки Барської землі Поділля: за музейними матеріалами (VІ тис. р. до н. е. – VІ ст.). - C. 63-74.
 

Гриценко А. А., Крылов М. П. Методология и методика изучения региональных контрастов в идентичности и исторической памяти. - C. 75-87.

           • Документи свідчать…

Крижанівський В. М. Спогади родини Полярушів про Глухівський педагогічний інститут (1964 – 1972 рр.). - C. 88-94.
 

Капралюк О. В. Павлов І. П. – творець вчення про фізіологію травлення тварин. - C. 95-98.
 

Коваленко Ю. О. Подорож до Чечні. - C. 99-101.
 

Самойлова И. В. Анализ трактата У. Гаррисона "Описание Англии". - C. 101-106.

           • Наукове життя

Гирич Я. М. Третя річниця "Глухівських наукових читань". - C. 107-115.

           • In memoriam

Бєлашов В. І. Ляшко Іван Михайлович: людина, педагог, дослідник. - C. 116-117.

   ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ