Вимоги до статей

Редакційна колегія "Історичних студій суспільного прогресу" оголошує прийом статей до журналу. У виданні передбачаються різні тематичні рубрики (історія України, всесвітня історія, історія науки і техніки, краєзнавство). До друку у збірнику приймаються статті, огляди, рецензії, переклади, інформації про наукові події. На сторінках часопису будуть публікуватися оригінальні статті, що не друкувалися раніше й відповідають наступним вимогам:

 • Текст українською, російською або англійською мовою має бути добре вичитаний і відредагований;
 • Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 тисяч символів (разом з пробілами) із урахуванням додатків, скорочень, переліку джерел та літератури.
 • Матеріали подаються в текстовому редакторі Microsoft Word (розширення .rtf), шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання тексту статті – по ширині. Усі поля по два сантиметри. Слова виділяти курсивом, напівжирним, змінювати, зменшувати чи збільшувати шрифт не можна. У тексті необхідно чітко розрізняти дефіс " - " і тире " – ". Підкреслення у тексті не допускаються. Таблиці та інші графічні зображення супроводжуються розміщенням назви (таблиці – справа над таблицею, рисунку – знизу). Сторінки статті не нумеруються. Фотографії та інші візуальні елементи (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) розміщуються як у самому тексті статті, так і надсилаються окремо у вигляді самостійних файлів в одному з поширених форматів (TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR). Допускається використання загальноприйнятих скорочень.
 • обов’язковою умовою є наявність коду Універсальної десяткової класифікації (УДК).
 • Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 15. 01. 2003 р. № 7-05/1 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2) обов’язковою умовою публікації статті є наявність в ній наступних елементів: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу; висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Посилання оформлюються у квадратних дужках, при цьому вказуються номер джерела у списку літератури і номер сторінки [3, c. 236], тоді як примітки – у формі прикінцевих зносок. Аналогічний вигляд мають посилання на архівні матеріали [5, арк. 236]. Перелік джерел та літератури розміщається після основного тексту. Слово "література" не пишеться. Оформлення бібліографічного апарату здійснюється відповідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Окрім того перелік літератури дублюється в англомовній транслітерації
 • Англійською мовою подаються транслітеровані (за правилами вказаними у Постанові КМУ від 27 січня 2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею") прізвище та ініціали автора, місце роботи й займана посада, місто, країна, назва статті, ключові слова (5-10), розширена анотація-резюме ( 1800 - 2500 знаків). Окрім того, необхідно подати анотацію невеликого обсягу українською та російською мовами.
 • Англомовні версії статей (розширені анотації) будуть розміщуватися на сайті видання безкоштовно.
 • Автори подають відомості про себе (ПІП, вказують наявність наукового ступеня чи вченого звання, місце роботи / навчання та займана посада, контактні дані – поштова адреса, телефон, e-mail)
 • Після тексту статті вказується дата її надходження до редколегії.
 • Особи, що не мають наукового ступеня до статті додають рецензію.
 • Тексти оформлення, яких не відповідає означеним вимогам будуть відхилені. Рішення про публікацію ухвалюється редакційною колегією. Матеріали, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії. За достовірність поданої інформації, основний зміст статті й висновки повну відповідальність несе автор (автори).
 • Матеріали для публікації приймаються на електронну пошту кафедри історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: issp.gnpu@i.ua
 • Після повідомлення редколегії про прийняття статті до друку авторові буде названо точний розмір оргвнеску та реквізити для його сплати. Матеріали надіслані докторами наук публікуються безкоштовно.

Договір про передачу авторських прав